Ondersteuning & advies

Inclusio care focust zich op de verbinding tussen de burgers en de hulpverlening. Inclusio Care heeft oog voor de inclusieve samenleving die Nederland kent en helpt hulpverlenende instanties om hun toegankelijkheid te vergroten. Hierbij heeft Inclusio Care oog voor burgers die minder eenvoudig de weg naar de hulpverlening weten te vinden. Inclusio Care let daarbij nadrukkelijk op de mate waarin de leefwereld van de burger – en daarmee zijn culturele en levensbeschouwelijke achtergrond – invloed heeft op ziekteopvattingen en hulpzoekgedrag. Op die manier kan daar op de juiste manier op worden ingespeeld.

DIENSTEN

Advies

Inclusio Care helpt overheids- en hulpverleningsinstanties bij het beter bereiken van Nederlanders met een migratieachtergrond en het beter aansluiten bij de zorgbehoefte van hen, onder meer door het creëren van cultuursensitieve en wanneer nodig cultuurspecifieke (ouderen)zorg. Inclusio Care participeert daarnaast (als vertegenwoordiger van deze doelgroep) in verschillende werkgroepen en samenwerkingsverbanden. Hierbij streeft Inclusio Care na om de belangen en wensen van deze doelgroep voldoende onder de aandacht te krijgen. De Nederlanders met een migratieachtergrond zijn namelijk aan het vergrijzen en daarmee logischerwijs zorgbehoevend aan het geraken. Het is belangrijk dat hierover bewustzijn ontstaat om zo tot een aanpak te komen waarmee op de juiste wijze met deze ontwikkeling wordt omgesprongen.

Ondersteuning als ervaringsdeskundige

Inclusio Care heeft op uitvoeringsniveau een bemiddelende rol tussen de burger en de betrokken (hulpverlenende) instantie. Hierbij treedt Inclusio Care vraag verhelderend op en heeft zij oog voor complicerende factoren. Inclusio Care is enerzijds beschikbaar voor de burger met vragen met betrekking tot de zorgwetten. Anderzijds wordt Inclusio Care door professionals zoals Wmo-consulenten en casemanagers gevraagd om mee te kijken op casusniveau. Ook voor deze professionals heeft bovengenoemde ontwikkeling impact op het werk. Zij worden geconfronteerd met een diverser cliëntenbestand. De professionals zijn daar vaak nog onvoldoende op toegerust. Zij kunnen daardoor onder meer last krijgen van faalangst en handelingsverlegenheid. 

Spreker

Vanuit Inclusio Care is Tarik Akasbi een graag geziene gast bij symposia, congressen en leerbijeenkomsten. Of het nou een bijdrage aan het Nationaal Dementie Congres is, een gastcollege bij de HAN University of Applied Sciences of een Masterclass in het Ziekenhuis de Gelderse Vallei, het lukt Tarik altijd om het publiek te inspireren om (door middel van praktische tips) met cultuursensitieve zorg aan de slag te gaan en het “anders denken” te omarmen.

Individuele begeleiding

Daarnaast biedt Inclusio Care (cultuursensitief) individuele begeleiding aan burgers (van Niet-Westerse afkomst) met een psychogeriatrische aandoening. Zorg op maat dus waarbij er oog is voor diversiteit. Dit betekent dat de zorgverleners verbonden aan Inclusio Care zich bewust zijn van de bestaande normen en waarden, een open houding hebben en vraaggericht en persoonsgericht kunnen werken. De individuele begeleiding is een maatwerkvoorziening die wordt geboden door de gemeente bij een Wmo indicatie dan wel het zorgkantoor bij een Wlz indicatie. Onder individuele begeleiding vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. De begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te handhaven of te bevorderen.

Benieuwd naar wat ik voor uw organisatie kan betekenen?

SAMENWERKINGEN

Met wie werkt Inclusio Care samen?

Het bewustzijn is ontstaan dat cultuursensitieve hulp- en zorgverlening als uitgangspunt en cultuurspecifieke zorg wanneer nodig, noodzakelijk is om de hulp- en zorgverlening toegankelijk te houden voor iedereen. Daarom zetten steeds meer overheids- en hulpverlenende instanties zich in voor écht inclusieve ondersteuning. Inclusio Care werkt samen of heeft samengewerkt met: 

gemeente ede

AANBEVELINGEN

Hoe ervaren anderen de samenwerking met Inclusio Care?